Prof. RNDr. Ján SRB (9. 4. 1898 - 22. 2. 1964) Srb

Narodil sa 9. 4. 1898 v Telči, kde navštevoval základnú školu i reálne gymnázium. Maturoval v roku 1916.

1916 - 1918 - vojak na bojiskách svetovej vojny.
1919 - 1924 - štúdium matematiky a deskriptívnej geometrie na Karlovej Univerzite a ČVUT v Prahe
1923 - 1949 - profesor a riaditeľ na šiestich moravských gymnáziách a reálkach
1949 - 1953 - pedagóg na Pedagogickej fakulte v Brne
1949 - získal titul RNDr.
1950 - menovaný docentom
1953 - 1964 - pedagóg na Prírodovedeckej fakulte Slovenskej Univerzity
1958 - ustanovený profesorom
1960 - menovaný vedúcim novozaloženej Katedry geometrie PFUK

Zameranie vedeckej práce - syntetická projektívna a algebrická geometria (rozklad niektorých typov kolineácií na súčin harmonických homológií, problematika nadkvadrík, rozšírenie klasickej Pascalovej vety, špeciálne zobrazovacie metódy deskriptívnej geometrie v n-rozmernom afinnom a euklidovskom priestore). Vychoval niekoľko ašpirantov.
Venoval sa metodike vyučovania matematiky, v medzivojnovom období bol členom zemskej skúšobnej komisie v Brne pre odborných učiteľov meštianskych škôl, po 2. svetovej vojne spoluautor učebníc matematiky (s E. Čechom).
Bol držiteľom Zlatej medaily Univerzity Komenského a Pamätnej medaily JČSMF (1962) a bol mu udelený titul čestného člena JČSMF.

 

Prof. RNDr. Viktor SVITEK (22. 4. 1908 - 13. 6. 1971)Svitek

Narodil sa 22. 4. 1908 v Dohňanoch, okr. Považská Bystrica.

1928 - maturita
1928 - 1934 - štúdium matematiky a deskriptívnej geometrie na Karlovej Univerzite a ČVUT v Prahe
1936 - 1938 - profesor matematiky na Štátnom reálnom gymnáziu v Lučenci
1938 - 1940 - učiteľ na Dievčenskom gymnáziu
1940 - 1943 - profesor matematiky na Štátnom gymnáziu (chlapčenskom) v Žiline
1942 - obhájil dizertačnú prácu ma tému premietaní vo viacrozmerných priestoroch
1943 - 1947 - profesor matematiky na Štátnom cvičnom gymnáziu v Bratislave
1943 - ako honorovaný docent prednáša niektoré geometrické disciplíny na Prírodovedeckej fakulte Slovenskej Univerzity
1947 - 1953 - profesor na Pedagogickej fakulte
1953 - 1959 - profesor a vedúci katedry matematiky na Fakulte prírodných vied Vysokej školy pedagogickej
1959 - 1960 - profesor na katedre matematiky PFUK
1960 - 1971 - profesor na Katedre geometrie PFUK

Zameranie vedeckej práce - syntetické a algebrické metódy projektívnej a deskriptívnej geometrie, projektívno-geometrické prístupy k štúdiu kriviek a plôch.
Monografie - Nové riešenie kriviek a plôch, Logické základy geometrie. Napísal viacero skrípt a učebných textov - Úvod do planimetrie, Úvod do stereometrie, Projektívna geometria, Diferenciálna geometria, Základy geometrie.
Vychoval viacero ašpirantov.
Pôsobil vo viacerých funkciách v školstve a v JČSMF.

 

Doc. RNDr. Milič SYPTÁK, CSc. (22. 3. 1907 - 3. 12. 1983) Syptak

Narodil sa 22.3.1907 v Prusinovciach na Morave. Základnú školu vychodil v Prusinovciach, reálne gymnázium v Holešove, kde r. 1925 maturoval.

1925 - 1929 - štúdium matematiky a deskriptívnej geometrie na Prírodovedeckej fakulte Masarykovej univerzity v Brne
1930 - 1932 - asistent Prof. Seiferta na Univerzite v Brne
1932 - učiteľ na meštianskej škole vo Zvolene
1933 - 1938 - asistent prof. Hronca na Technike v Brne
1938 - 1942 - suploval prednášky prof. Hronca po odchode na Slovensko (do uzavretia českých vysokých škôl)
1934 - získal titul RNDr.
1943 - 1946 - profesor na reálnom gymnáziu v Novom Měste na Morave, neskôr na Štátnej priemyselnej škole v Hradci Králové
1946 - 1950 - pedagóg na Pedagogickej fakulte v Brne (súkromný docent)
1950 - 1979 - docent na PFUK (až do odchodu na dôchodok)
1961 - získal vedeckú hodnosť CSc. (kandidát fyzikálno-matematických vied)
1964 - 1970 - vedúci katedry geometrie

Zameranie vedeckej práce - diferenciálna geometria špeciálnych kriviek v n-rozmernom euklidovskom priestore (nadkružnice, nadskrutkovnice a ich zovšeobecnenia, ich evolventy, logaritmické a mocninové špirály). Prvé dve práce boli uverejnené v Comptes Rendus v Paríži. Ovplyvnili ho E. Čech, O. Borůvka, J. Hronec. Do príchodu do Bratislavy bol stálym účastníkom Čechovho topologického seminára, v Bratislave bol spoluorganizátorom seminára z komplexnej projektívnej geometrie. Vychoval viacero ašpirantov.
V r. 1969 mu bol udelený titul Zaslúžilého učiteľa.

 

Doc. RNDr. Vladimír PIJÁK (6. 6. 1923 - 6. 5. 1998) Pijak

Narodil sa 6. 6. 1923 v Ochodnici, okr. Žilina. Gymnázium skončil r. 1942 v Žiline.

1944 - 1947 - učiteľ na mešťanských školách
1948 - 1951 - študent na Pedagogickej fakulte Slovenskej Univerzity v Bratislave
1951 - 1953 - asistent na Pedagogickej fakulte a neskôr vojak základnej služby
1953 - 1957 - odborný asistent na Vyššej škole pedagogickej v Bratislave
1957 - absolvovanie diaľkového štúdia odboru matematika - deskriptívna geometria na Fakulte prírodných vied Vysokej školy pedagogickej v Bratislave
1957 - 1959 - odborný asistent na Katedre matematiky Vysokej školy pedagogickej v Bratislave
1959 - 1960 - odborný asistent na Katedre matematiky Prírodovedeckej fakulty UK
1960 - 1972 - odborný asistent na Katedre geometrie Prírodovedeckej fakulty UK
1968 - získal titul RNDr.
1972 - 1990 - docent na Katedre geometrie Prírodovedeckej fakulty UK (od. r. 1980 MFF UK)

Bol vedúcim autorského kolektívu vysokoškolskej učebnice Konštrukčná geometria. Podieľal sa na organizačnej príprave obsahu vyučovania a na vypracovaní niekoľkých učebníc pre stredné odborné učilištia.
V rokoch 1971 - 1986 bol vedúcim katedry geometrie, v rokoch 1972 - 1980 bol prodekanom Prírodovedeckej fakulty UK a vedúcim matematickej sekcie členom vedeckej rady fakulty.

 

Prof. RNDr. Václav MEDEK (23. 10. 1923 - 31. 3. 1992) Medek

Narodil sa 23.10.1923 v Žiline, kde aj maturoval na reálnom gymnáziu.

1946 - absolvent štúdia matematiky a deskriptívnej geometrie na Prírodovedeckej fakulte Slovenskej Univerzity v Bratislave
1946 - 1956 - asistent na SVŠT v Bratislave
1948 - získal titul RNDr.
1956 - 1965 - docent na Katedre matematiky a deskriptívnej geometrie Stavebnej fakulty SVŠT
od r. 1965 - profesor na Katedre matematiky a deskriptívnej geometrie Stavebnej fakulty SVŠT
Po odchode do dôchodku pôsobil ako externý profesor na MtF SVŠT v Trnave a Fakulte architektúry SVŠT v Bratislave.

Zameranie vedeckej práce - klasická projektívna geometria, incidenčné štruktúry, konečné projektívne roviny (syntetické vytvorenie Hesseho kubiky, nelineárne systémy kužeľosečiek, zobrazenia projektívností a rovinných kolineácií na body 3- resp.8-rozmerného projektívneho priestoru, Rozenfeldova interpretácia komplexného priestoru, konečné ovály), počítačová geometria a počítačová grafika (konštrukcia obrysu konvexných plôch, hranica konečnej bodovej množiny v rovine).

Je autorom, resp. spoluautorom viacerých VŠ učebníc a skrípt, ako aj stredoškolských učebníc a zbierok z deskriptívnej geometrie a matematiky, napr.:
Čeněk - Medek: Kurz deskriptívnej geometrie I, II, (1952, 1954)
Piska-Medek: Deskriptívna geometra I, II (1966, 1972, 1975)
Medek: Deskriptívna geometria (1962)
Medek - Zámožík: Konštrukčná geometria pre technikov (1978)
Medek, Mišík, Šalát: Repetitórium stredoškolskej matematiky

V Jednote československých matematikov a fyzikov (JČSMF) pôsobil v rôznych funkciách takmer 30 rokov (1973 - 1981 - predseda JSMF a podpredseda JČSMF, predseda komisie pre matematiky na VŠTEP, predseda odbornej komisie pre deskriptívnu geometriu, počítačovú grafiku a technické kreslenie).
Venoval sa popularizácii matematiky (a deskriptívnej geometrie) v tlači, rozhlase a v televízii. Bol členom redakčných rád viacerých odborných periodík, predsedom edičnej komisie teoretickej literatúry vydavateľstva ALFA.
Bol vyše 20 rokov predsedom Terminologickej komisie SAV pre matematiku. Bol vedúcim autorom 2-zväzkového 5-jazyčného matematického prekladového slovníka.
Bol organizátorom vedeckých seminárov, viacerých vedeckých sympózií a konferencií, školiteľom viacerých ašpirantov.

 

Doc. RNDr. Michal GRAJCAR, CSc. (20. 10. 1930 - 19. 10. 1995) Grajcar

Narodil sa 20.10.1930 v Oľšavici, okr. Levoča. Maturoval r. 1950 na gymnáziu v Prešove, jeden rok učil na základnej škole v Brutovciach, okr. Levoča.

1951 - 1955 - štúdium matematiky a deskriptívnej geometrie na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave
1955 - 1960 - asistent a odborný asistent na Katedre matematiky PFUK v Bratislave
1960 - 1980 - odborný asistent na Katedre geometrie PFUK v Bratislave
1967 - získal titul RNDr., obhájil kandidátsku dizertačnú prácu v odbore geometria a topológia a získal ved.hodnosť CSc.
1980 - menovaný za docenta v odbore matematika
1980 - 1984 - odborný asistent a docent na Katedre geometrie MFF UK
1984 - 1995 - docent na Katedre základov matematiky a didaktiky matematiky MFF UK

Zameranie vedeckej práce - geometria n-rozmerného euklidovského priestoru (metrické vlastnosti simplexov). Bol členom riešiteľského kolektívu v problematike modernizácie vyučovania matematiky a deskriptívnej geometrie.
Bol spoluautorom vysokoškolskej učebnice Konštrukčná geometria (1984), podieľal sa na vypracovaní diela Malá encyklopédia matematiky (1978) a päťjazyčného Technického prekladového slovníka z matematiky.