K histórii vzniku katedry:

1. 10. 1940 - otvorenie Prírodovedeckej fakulty Slovenskej Univerzity (PF SU)
26. 8. 1944 - zriadený Matematický ústav, neskôr Katedra matematiky PF SU (od r. 1954 SU premenovaná na UK)
1952 - Ústav geometrie na Katedre matematiky PF s vedúcim doc. Harantom (okrem neho aj Ústav matematickej analýzy - vedúci prof. J. Hronec a Ústav aplikovanej matematiky a matematickej štatistiky - vedúci dr. A. Huťa)
1. 10. 1960 - vznik Katedry geometrie Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského (PFUK) odčlenením od Katedry matematiky PFUK
1. 9. 1980 - Katedra geometrie Matematicko-fyzikálnej fakulty UK - MFF UK (MFF UK vznikla oddelením z PF UK)

Umiestnenie katedry:

1960 - 61 v budove Rektorátu UK na Šafárikovom námestí
1961 - 72 v novej budove na Šmeralovej ulici (dnes Kozia ul.) približne v mieste dnešného Najvyššieho súdu SR
od r. 1972 v Pavilóne matematiky v Mlynskej doline

Vedúci katedry:

1960 - 1964 prof. RNDr. Jan Srb
1964 - 1970 doc. RNDr. Milič Sypták, CSc.
1970 - 1986 doc. RNDr. Vladimír Piják
1986 - 1990 doc. RNDr. Eduard Boďa, CSc.
1990 - 1994 doc. RNDr. Miloš Božek, CSc.
1994 - 2000 doc. RNDr. Valent Zaťko, CSc.
2000 - 2004 doc. RNDr. Miloš Božek, CSc.

Členovia katedry:

Členovia KG pri vzniku katedry:

1960 - prof. J. Srb - vedúci, prof. V. Svitek a doc. M. Sypták
Odborní asistenti J. Čižmár, M. Grajcar a V. Piják. Asistenti P. Grešák a V. Zaťko

Na katedru postupne prichádzali - odchádzali:

1962 - Z. Sklenáriková
1963 - V. Jodas (1963 - 1972)
1964 - M. Hejný (1964 - 1984)
1967 - I. Trenčanský (1967 - 1984)
1968 - M. Božek
1969 - R. Fiby (1969 - 1976), J. Šramo (1969 - 1974), M. Sokolík (int. ašp., 1969 - 72)
1971 - E. Boďa, E. Toman (1971 - 1973)
1972 - M. Polednová
1973 - E. Ružický (1973 - 1985), Ľ. Niepel (1973 - 1985), Š. Solčan
1975 - H. Nieplová (1975 - 1994), S. Kudličková
1991 - E. Kobáková (1991 - 1998)
1993 - R. Bohdal
1996 - P. Chalmovianský, M. Mikita (1996 - 2003), R. Hlúšek (1996 - 2002)
1999 - Z. Mederlyová - Ungvarská (1999 - 2008)
2002 - A. Imamovič (2002 - 2003)
2007 - J. Pílniková-Chalmovianská
2008 - M. Pémová
2009 - M. Tisoň
2010 - P. Zahradník

Sekretárky katedry:

1960 - 1962 M. Pakanová
1962 - 1970 A. Šramková
1970 - 1972 Z. Lúčanová
1972 - 1994 A. Kontrišová
1994 - 1997 K. Rusnáková
1997 - 2004 Z. Slobodová