1. Mária Bohdalová:
  Blending parametric surfaces by Bezier patch. Proceedings of the Seventh Spring School on Computer Graphics and its Applications, Bratislava: UK, 1991 S. 63-66
 2. Mária Bohdalová:
  Pedagogický software - Konštrukčná geometria. Medacta 91: Moderné technológie vzdelávania - 1. časť, Nitra: Pedagogická fakulta, 1991 S. 115-119
 3. Mária Bohdalová:
  Automatic modifying the shape of rational Beta-splines. Computer Graphics and its Applications, Bratislava: UK, 1992 S. 48-54
 4. Mária Bohdalová, Soňa Kudličková:
  Modifikovanie tvaru neuniformovaných racionálnych B-spline a Beta-spline kriviek. Zimní škola počítačové grafiky a CAD systémů 1992, Plzeň: Západočeská univerzita, 1992 S. 28-35
 5. Soňa Kudličková, Mária Bohdalová:
  Shape modification of "rational" B-spline curves. The Eighth Spring School on Computer Graphics and Its Applications, Bratislava: Comenius University, 1992 S. 89-95
 6. Mária Bohdalová:
  Computing NURBS using uniform B-spline functions. Computer Graphics 93, Bratislava: UK, 1993 S. 103-108
 7. Mária Bohdalová:
  Pedagogický software - deskriptívna geometria. Medacta 93: Moderné technológie vzdelávania - časť 2, Nitra: Pedagogická fakulta, 1993 S. 171-173
 8. Mária Bohdalová:
  Racionálne Beta-spline krivky v modelovaní. Algoritmy 93, Bratislava: STU, 1993 S. 106-113
 9. Mária Bohdalová:
  (G1,1) uniform Catmull-Rom spline curves and surfaces. Spring School om Computer Graphics 94, Bratislava: UK, 1994 S. 178-184
 10. Mária Bohdalová:
  G2 continuous Beta spline curves defined on the interval <0,1). Winter School of Computer Graphics and CAD Systems 94, Plzeň: Západočeská univerzita, 1994 S. 28-34
 11. Mária Bohdalová:
  Computing uniform (G1,1) Catmull-Rom splines using the uniform B-splines. Computer Graphic, Bratislava: Dom techniky ZSVTS, 1995 S. 1-4
 12. Mária Bohdalová:
  G2 - hladké interpolačné Catmullove-Romove splajnové krivky. ALGORITMY '95: Zborník prednášok 13. sympózia o algoritmoch, Bratislava: Slovenská technická univerzita, 1995 S. 34-48
 13. Mária Bohdalová, Božena Čižmárová:
  Pedagogický softvér-axonometria. Algoritmy 95, Bratislava: STU, 1995 S. 45-48
 14. Mária Bohdalová:
  Matrix representation for NURB - spline surves of the order 3. Proceedings of 12. Spring Conference on Computer Graphics, Bratislava: Comenius University, 1996 S. 17
 15. Mária Bohdalová:
  Úloha štatistiky v manažérskom rozhodovacom procese. Prastan 2002, Bratislava: SŠDS 2002 S. 17-19
 16. Mária Bohdalová, Oľga Nánásiová:
  Simulácie a možnosti softwérového balíku SAS. Kvantitatívne metódy v ekonómii. Kompatibilita metodológie a praxe s podmienkami Európskej únie, Bratislava: EU, 2003 S. 325-330
 17. Mária Bohdalová:
  Simulácie ako podporný rozhodovací nástroj manažérov a systém SAS. Statistické programové systémy SAS a Statistika ve vědě, výzkumu a výuce, Praha: ČZU, 2003 S. 25-29
 18. Mária Bohdalová, G. Wimmer, V. Witkovský, A. Savin:
  Interval spoľahlivosti pre referenčnú hodnotu v medzilaboratórnych porovnávacích štúdiách. SAS Fórum 2004, Bratislava: SAS, 2004 [nestr.]
 19. Mária Bohdalová:
  Ceny cenných papierov a model náhodnej prechádzky. SAS Fórum 2005, Bratislava: SAS, 2005 S. 1-4
 20. Mária Bohdalová:
  Lo a Mac Kinleyho test podielu rozptylov. Forum Statisticum Slovacum, Roč. 1, č. 3 (2005), s. 156-159
 21. Mária Bohdalová:
  Monte Carlo simulačná štúdia pre metódu ANOVA v systéme SAS. Forum Statisticum Slovacum, Roč. 1, č. 2 (2005), s. 14-18
 22. Mária Bohdalová ; školiteľ Oľga Nánásiová:
  Štatistické metódy vo finančných službách. Kval. práca: dizertačná práca (PhD.) - Univerzita Komenského, Bratislava, 2006 162 s.
 23. Mária Bohdalová, Mária Minárová, Oľga Nánásiová:
  A Note to Algebraic Approach to Uncertainity. Forum Statisticum Slovacum, Roč. 2, č. 3 (2006), s. 31-39
 24. Mária Bohdalová:
  Analýza trhového rizika pokladničných poukážok s nulovým kupónom v SAS Risk Dimensions. SAS Letná škola 2006, Bratislava: SAS, 2006 S. 1-33
 25. Mária Bohdalová, Oľga Nánásiová:
  Note to Copula Functions. E-leader, New York: CASA, 2006 S. 1-9
 26. Mária Bohdalová:
  SAS Risk Dimensions a analýza trhového rizika. Forum Statisticum Slovacum, Roč. 2, č. 4 (2006), s. 25-36
 27. Viera Pacáková, Mária Bohdalová:
  Simulácia kolektívneho rizika metódou Monte Carlo. SAS Letná škola 2006, Bratislava: SAS, 2006 S. 1-16
 28. Mária Bohdalová:
  Trhové riziko v SAS Risk Dimensions a anlýzy štátnych pokladničných poukážok s nulovým kupónom. SAS Fórum 2006, Bratislava: SAS, 2006 S. 1-4
 29. Mária Bohdalová, Iveta Stankovičová:
  Using the PCA in the Analyse of the risk Factors of the investment Portfolio. Forum Statisticum Slovacum, Roč. 2, č. 3 (2006), s. 41-52
 30. Mária Bohdalová, Mária Minárová, Oľga Nanásiová:
  S-map and its dual function. 5. matematický workshop na FAST VUT v Brně, 19.října 2006
 31. Mária Bohdalová:
  A comparison of value-at-risk methods for measurement of the financial risk. E-leader, New York: CASA, 2007 S. 1-6
 32. Mária Bohdalová:
  Dynamická versus klasická simulačná metóda Monte Carlo. Forum Statisticum Slovacum, Roč. 3, č. 5 (2007), s. 13-28
 33. Mária Bohdalová:
  Meranie finančných a poistných rizík metódou Value at Risk. Aktuárska veda v teórii a v praxi, Bratislava: EU, 2007 S. 1-9
 34. Mária Bohdalová, Ľudomír Šlahor:
  Modeling of the risk factors in correlated markets using a multivariate t-distributions. Applied Natural Sciences 2007, Trnava: Univerzita sv. Cyrila a Metoda, 2007 S. 162-172
 35. Mária Bohdalová, Ľudomír Šlahor:
  Monte Carlo Simulations of the multivariate distributions with different marginals. 6. matematický workshop (CD-ROM), Brno: VUT, 2007 S. 1-10
 36. Mária Bohdalová, Iveta Stankovičová:
  The using the PCA method for measuring risk of the financial portfolios. Forum Statisticum Slovacum, Roč. 3, č. 2 (2007), s. 20-25
 37. Oľga Nánásiová, Martin Kalina, Mária Bohdalová:
  Časové rady a kauzalita. Forum Statisticum Slovacum, Roč. 4, č. 7 (2008), s. 86-89
 38. Maria Bohdalová, Ľudomír Šlahor:
  Simulations of the Correlated Financial Risk Factors. Journal of Applied Mathematics, Statistics and Informatics, Vol. 4, No. 1, (2008), s. 89-97
 39. Janka Kubincová ... [et al.]:
  Stanovenie sumy ftalátov metódou HPLC-UV po ich konverzii na kyselinu ftalovú. Analytical Methods and Human Health, Bratislava: STU, 2008 S. C15-1
 40. Mária Bohdalová:
  Využitie zhlukovej analýzy pri vytváraní finančných portfólií. MSED 2008. Sborník přispěvků, Praha: VŠE, 2008 nestr. [S. 7]
 41. Mária Bohdalová:
  Využitie zhlukovej analýzy v investovaní. SAS Forum 2008, Bratislava: SAS, 2008
 42. Mária Bohdalová, Martin Kalina, Oľga Nánásiová:
  Application of Quantum Probablity. Foundations of Probability and Physics - 5, New York: American Institute of Physics, 2009 S. 114-118
 43. Mária Bohdalová, Martin Kalina, Oľga Nánásiová:
  Causality on quantum logic. Quatrum Structures 2009, Bratislava: STU, 2009, nestr. [S. 1]
 44. Mária Bohdalová, Michal Greguš:
  Financial markets during economic crisis. The Proceedings of E-LEADER, New York: CASA, 2009 nestr. [S. 1-8]
 45. Mária Bohdalová, Michal Greguš:
  Financial time series and chaos. Forum Statisticum Slovacum, Roč. 5, č. 3 (2009), s. 1-9
 46. Mária Bohdalová, Michal Greguš:
  Fraktálna analýza výmenných kurzov vybraných mien. MSED 2009. Sborník přispěvků, Praha: VŠE, 2009 nestr. [S.1-6]
 47. Róbert Bohdal, Mária Bohdalová:
  Modelovanie škálovacích exponentov zrážok interpolačnými metódami. Forum Statisticum Slovacum, Roč. 5, č. 3 (2009), s. 1-6
 48. Mária Bohdalová, Oľga Nánásiová:
  Multivariate modelling of financial data. Workshop on Copula thory and Its Applications. Book of Abstracts, Warsaw: University of Warsaw, 2009 S. 9
 49. Mária Bohdalová, Michal Greguš:
  Neparametrická analýza finančných časových radov. SAS Slovakia Newsletter, október (2010), nestr. [s. 1-4]
 50. Mária Bohdalová, Michal Greguš:
  Volatility of stock during the Curent Financial Crisis. Management, izobraževanje in turizem, Portorož: Turistica, 2009 S. 259-266
 51. Mária Bohdalová, Martin Kalina, Oľga Nánásiová:
  Comparision of quantum and classical models of time series. Tenth International Conference on Fuzzy Set Theory and Applications. FSTA 2010, Liptovský Mikuláš: Akademia ozbrojených síl generála M. R. Štefánika, 2010 S. 39
 52. Mária Bohdalová, Michal Greguš:
  Fractal Analysis of Forward Exchange Rates. Acta Polytechnica Hungarica, Vol. 7, Iss 4 (2010), s. 57-69
 53. Mária Bohdalová, Michal Greguš:
  Fraktálna analýza finančných časových radov. SAS Slovakia: Bratislava, 2010 nestr. [S. 1-4].
 54. Mária Bohdalová, Michal Greguš:
  Fuzzy fractals and finance time series. Tenth International Conference on Fuzzy Set Theory and Applications. FSTA 2010, Liptovský Mikuláš: Akademia ozbrojených síl generála M. R. Štefánika, 2010 S. 38
 55. Silvia Kohnová ... [et al.]:
  K možnosti regionálneho vyjadrenia výskytu minimálnych prietokov v zimnom období na Slovensku. Rizika ve vodním hospodářství, Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2010 S. 7-14
 56. Mária Bohdalová, Michal Greguš:
  Markets, information and their fractal analysis. E-Leader, New York: CASA, 2010 nestr. [S. 1-8]
 57. Silvia Kohnová ... [et al.]:
  Regionálna typizácia charakteristík sezónnosti výskytu minimálnych priemerných denných prietokov na Slovensku. Workshop Adolfa Patery 2010: Extrémní hydrologické jevy v povodích, Brno: Vysoké učení technické, 2010 S. 89-96
 58. Andrea Števková ...[et al.]:
  Regionálna typizácia výskytu minimálnych priemerných denných prietokov na Slovensku. Acta Hydrologica Slovaca, Roč. 11, č. 1 (2010), s. 36-45
 59. Mária Bohdalová, Michal Greguš:
  Traditional versus fractal analysis of the foreign exchange rates. Abstracts. ISBIS-2010, Praha: Agentura Action M, 2010 S. 11-12.
 60. Mária Bohdalová, Martin Kalina, Oľga Nánásiová:
  Classical versus quantrum models of time series - accuracy of predictions. Abstracts of the 3-rd International Conference Quantum Structures 2011, Bratislava: STU, 2011 S. 9-10
 61. Mária Bohdalová, Michal Greguš:
  Managing risk in forward euro exposure. Research Journal of Economics, Business and ICT, Vol. 4 , No. 1 (2011), s. 10-13
 62. Mária Bohdalová, Michal Greguš:
  Monte Carlo simulation Value at Risk and PCA. ÖMG-TAGUNG CSACS 2011: Joint Mathematical Conference of the Austrian Mathematical Society at the Donau-Universität Krems together with the Catalan, Czech, Slovak, and Slovenian Mathematical Societies, Wien: Österreichische Mathematische Gesellschaft, 2011 S. 86
 63. Mária Bohdalová, Michal Greguš:
  PCA factor model for forward euro exposure. International Days of Statistics and Economics at VŠE, Praha: VŠE, 2011 nestr. [S. 1-11]
 64. Mária Bohdalová, Michal Greguš:
  Portfolio optimization using PCA. Building capabilities for sustainable global business: Balancing corporate success and social good. Volume II., Montclair: Montclair State University, 2011 S. 1287-1297
 65. Mária Bohdalová, Michal Greguš:
  The identification of key market risk factors for a portfolio of EU bonds. Global business and economics anthology,, Vol. 2, Iss. 2 (2011), s. 470-477
 66. Mária Bohdalová, Martin Kalina, Oľga Nánásiová:
  A note to stochastic processes. Abstracts, Liptovský Mikuláš: Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika, 2012 S. 26
 67. Mária Bohdalová, Michal Greguš:
  Aggregation and portfolio diversification. Abstracts, Liptovský Mikuláš: Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika, 2012 S. 25
 68. Mária Bohdalová, Michal Greguš:
  Calibration of copulas and VaR estimates. Abstracts. Copulae in mathematical and quantitative finance. European congess of mathematics, Krakow: Polish Mathematical Society, 2012 S. 18
 69. Mária Bohdalová, Michal Greguš:
  Copula based Monte Carlo simulation. Economic and social development, Celje: Faculty of Commercial and Business Sciences, 2012 S. 357-365
 70. Mária Bohdalová, Michal Greguš:
  Portfolio optimization and sharpe ratio based on copula approach. Research Journal of Economics, Business and ICT, Vol. 6 (2012), s. 6-10
 71. Mária Bohdalová, Michal Greguš:
  Portfolio optimization using copulas. Abstract.  Business and economics society international, Worcester: B&ESI, 2012 S. 47
 72. Mária Bohdalová, Michal Greguš:
  Portfolio optimization using copulas. Global business and economics anthology, Vol. 2, (2012), s. 120-126
 73. Mária Bohdalová, Michal Greguš:
  Stochastické analýzy finančných trhov. Bratislava: Univerzita Komenského, 184 s., 2012
 74. Mária Bohdalová, Michal Greguš:
  The decisions on the optimal portfolio under the CAMP and risk measurement. International Days of Statistics and Economics, Praha: VŠE, 2012 nestr. [S. 1-10]
 75. Mária Bohdalová, Michal Greguš:
  VaR analýza EU štátnych dlhopisov s využitím PCA Monte Carlo simulácie = EU Government bonds VaR analysis with PCA Monte Carlo simulation. Forum statisticum Slovacum, Roč. 8, č. 1 (2012), s. 68-74
 76. Mária Bohdalová, Michal Greguš:
  Copula based VaR approach for European stocks portfolio. CBU International Conference Proceedings 2013: Integrations and Innovation in Science and Education. Prague: Central Bohemia University, 2013 S. 9-18
 77. Mária Bohdalová, Michal Greguš:
  Fractional brownian motion and its application to financial time series. Barcelona, ASMDA 2013, S. 33
 78. Mária Bohdalová, Michal Greguš:
  VaR based risk management. CBU International Conference Proceedings 2013: Integrations and Innovation in Science and Education, Prague: Central Bohemia University, 2013 S. 25-33
 79. Róbert Bohdal, Mária Bohdalová:
  Využitie radiálnych bázickcých funkcií pre modelovanie interpolačných plôch zrážkových intenzít. Forum Statisticum Slovacum. - ISSN 1336-7420. - Roč. 9, č. 7 (2013), s. 21-26
 80. Mária Bohdalová, Martin Kalina, Oľga Nánásiová:
  Stochastic causality and orthomodular lattices. FSTA 2014 : Abstracts. - Liptovský Mikuláš : Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika, 2014. - ISBN 978-80-8040-488-8. - S. 23. Podujatie: Twelfth International Conference on Fuzzy Set Theory and Applications , Liptovský Ján , 26.1.-31.1.2014. SK
 81. Mária Bohdalová, Eva Kurdyová:
  Objavenie medzinárodnej jazykovej agentúry z hľadiska dataminingu(Discovery of an international language agency from the point of data mining). RELIK 2013. - Praha : Vysoká škola ekonomická v Praze, 2013. - ISBN 978-80-86175-89-8. - nestr. [10 s.]. Podujatie: RELIK 2013 : Reprodukce lidského kapitálu - vzájemné vazby a souvislosti. Mezinárodní vědecká konference , Praha , 9.-10.12.2013. CZ
 82. Mária Bohdalová, Eva Kurdyová:
  Dataminingová analýza na príklade jazykovej agentúry (Data mining analysis on the example of a language agency). Forum Statisticum Slovacum. - ISSN 1336-7420. - Roč. 9, č. 5 (2013), s. 3-9
 83. Róbert Bohdal, Mária Bohdalová:
  Porovnanie interpolačných metód založených na radiálnych bázických funkciách. PRASTAN 2013 [elektronický zdroj]. - Bratislava: STU, 2013. - nestr. [1s.]Podujatie: PRASTAN 2013 : konferencia , Kočovce , 27.-29.5.2013. S
 84. Mária Bohdalová, Michal Greguš:
  Skewed-EWMA forecast of the VaR using copula approach. International days of statistics and economics [elektronický zdroj]. - Slaný : Libuše Macáková, MELANDRIUM, 2013. - ISBN 978-80-86175-87-4. - S. 173-182. Podujatie: International days of statistics and economics : conference , Praha , 19.-21.2013. CZ
 85. Róbert Bohdal, Mária Bohdalová:
  Využitie radiálnych bázických funkcií pre modelovanie interpolačných plôch zrážkových intenzít (Using radial basis functions for modelling of the interpolation surfaces of the spatial rainfall). Zdroj. dok.: Forum Statisticum Slovacum. - ISSN 1336-7420. - Roč. 9, č. 7 (2013), s. 21-26